Zingevingstherapie


Zingevingtherapie Alternatieve Therapieen
Zingeving

Binnen de Zingevingstherapie neemt zingeving een centrale plaats in. Mensen vinden gebeurtenissen in het leven min of meer bewust, zinnig of onzinnig. Zingeving kleurt ons wereldbeeld, ons denken en doen en laten. Heel vaak dwingen bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden ons tot een nieuwe kijk op het leven en tot het [opnieuw] bepalen van onze positie. De levenstaak van een mens is even uniek als zijn specifieke mogelijkheid om die inhoud te geven. Leven betekent de verantwoordelijkheid op je nemen om de juiste oplossingen te vinden voor de omstandigheden waar je uit wil komen. Zingevings therapie is bedoeld voor mensen die door problemen niet goed meer kunnen functioneren. Er kan sprake zijn van zingevingsproblematiek. Het gaat om omstandigheden waar ieder mens in de loop van zijn leven mee te maken kan krijgen en die iemand min of meer belasten in het leven.

Zingeving


 

Met zingeving wordt in deze bedoeld het continue proces waarin ieder mens, in interactie met diens omgeving, betekenis geeft aan zijn of haar leven. Bij het individuele proces van zingeving kunnen godsdiensten en levensbeschouwingen een rol spelen maar dit is niet noodzakelijk. Het zingevingsproces speelt zich af op verschillende niveaus namelijk:

 

- Op rationeel niveau gaat het om zich eigen maken van waarden, het steeds opnieuw bijsturen van de levensvisie, het vertellen of schrijven van de autobiografie of het stellen van Zingevingsvragen omtrent het eigen leven en omgeving; 

 

- Op emotionee/psychischl niveau kan zich dit oa uiten en verwerken van existentiële emoties zoals angst, burnout, vreugde, verdriet, paranormale ervaringen; 

 

- Op het gedragsniveau kan zingeving tot uiting komen in o.a. de keuzen die men maakt, bij het al dan niet verwerkelijken van waarden en normen, het tot uiting geven aan religieuze overtuigingen, levens -doel nastreven;

  

- Op spiritueel niveau kan het gaan om inspiratiebronnen zoals beelden, symboliek, kunst, poezie, gebed, meditatie, yoga, gebed en rituelen;

Spiritualiteit


Het begrip spiritualiteit verwijst naar processen van innerlijke omvorming. Spiritualiteit kan zich laten omschrijven met termen als bezieling, transcedentie, verbondenheid en verdieping.Spiritualiteit betreft niet alleen mensen die een religie aanhangen. Het gaat daarbij om alle mogelijke- godsdiensten en andere levenbeschouwlijke- bronnen van inspiratie. Spiritualiteit heeft invloed op het hele bestaan, en heeft meer de maken met een levenshouding die niet afgebakend is. Het begrip is niet statisch maar dynamisch. Als zodanig raakt spiritualiteit sterk aan de vragen van Zingeving en zinervaring. Hoe men de verhouding tussen spiritualiteit en zingeving/ervaring ziet, is afhankelijk va n het individuele of collectieve verstaanskader.

 

In situatie zoals crisis, ziekte, tegenslag en trauma’s kunnen zingevings en spiritualiteit in beweging komen. Er komen tegenstrijdige vragen vanuit het  diepste van de mens naar boven. Soms kan het zo zijn dat de cliënt in een hele nieuwe verhouding tot zichzelf, de maatschappij, tot anderen of tot het transcedente komt te staan.